Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam (tuyengiaoqna.vn)!

TÓM TẮT LỊCH SỬ NGÀNH

 
KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ NGÀNH TUYÊN GIÁO
CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NAM
(1948 - 2013)
-----------

    1. Bối cảnh lịch sử trước khi ngành Tuyên giáo tỉnh Quảng Nam ra đời.

   Sau khi đồng chí Nguyễn Ái Quốc, người Cộng sản Việt Nam đầu tiên tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin vào nước ta thì công tác hoạt động tuyên truyền về chính trị, tư tưởng đi vào đường lối cụ thể thông qua tầng lớp tiến bộ, tiên tiến của dân tộc. Đặc biệt, với việc Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930), công tác Tuyên giáo của Đảng giữ vai trò vị trí quan trọng trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng.
   Thực hiện chủ trương của Đảng, tại Quảng Nam, công tác Tuyên huấn hoạt động phục vụ và có đóng góp to lớn cho việc thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930) và đóng vai trò là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Mặc dù vậy, bộ máy tổ chức ngành Tuyên huấn vẫn chưa được hình thành.
   Trong những năm 1936-1939, bám sát mục tiêu đấu tranh của Đảng, công tác cổ động, tuyên truyền của Đảng bộ tỉnh đã sử dụng mọi hình thức, đấu tranh cho mục tiêu đòi dân sinh - dân chủ. Các hình thức hoạt động chủ yếu như: Tổ chức các cuộc mittinh, rải truyền đơn trong các dịp lễ, lưu hành báo “Bẻ xiềng” của Xứ ủy Trung Kỳ, phát hành báo “Lưỡi cày”, dán áp phích, diễn thuyết. Đặc biệt, là sự xuất hiện của một số tờ báo viết tay ra đời ở các địa phương như: Báo “Trẻ” ở làng Gia Cốc, báo “Làng” ở làng Phú Phước, phủ Duy Xuyên (nay thuộc huyện Đại Lộc)… đã góp phần vạch trần tội ác của thực dân, phong kiến, hô hào nhân dân đấu tranh. Các hình thức tuyên truyền khác như phổ biến vè, hát hò khoan cũng được sử dụng có hiệu quả, phù hợp với nhiều đối tượng và mọi hoàn cảnh như vè Phan Thanh cổ động cho Đặng Thai Mai trúng cử vào Viện dân biểu Trung Kỳ....
   Bắt đầu từ những năm 1940, công tác Tuyên huấn của tỉnh với mục tiêu, nội dung nhằm giác ngộ chính trị tư tưởng, tinh thần yêu nước, tham gia phong trào cách mạng, đấu tranh chống giặc ngoại xâm và bọn tay sai, trước mắt là ủng hộ Mặt trận Việt Minh đánh đổ Pháp, Nhật, tiến hành Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945, giành chính quyền về tay nhân dân. Thời điểm này, các tờ báo lần lượt ra đời, như các báo: “Khởi nghĩa”, “Cờ độc lập”; “Giải phóng”… đã góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và Mặt trận Việt Minh, hướng dẫn nhân dân đấu tranh chống các luận điệu phản động của bọn Quốc dân Đảng, Đại Việt, phái Phản đế, chủ trương cải lương của phái Tân lập hiến. Chuẩn bị các điều kiện khởi nghĩa giành chính quyền, Tỉnh ủy nêu ra các khẩu hiệu: “Đã đảo độc lập giả hiệu của Nhật”, “Ủng hộ Việt Minh”, “Ủng hộ du kích Ba Tơ”, “Đánh đổ phát xít Nhật”, “Việt Nam hoàn toàn độc lập”; kêu gọi nhân dân hăng hái ủng hộ thóc, gạo vào quỹ cứu quốc, góp sắt, đồng để rèn vũ khí, mua sắm băng cờ, chuẩn bị khởi nghĩa. Chính nhờ những hoạt động hiệu quả của công tác tuyên truyền trong thời kỳ này đã góp phần đưa cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Quảng Nam đi đến thắng lợi một cách nhanh chóng, là một trong bốn tỉnh giành chính quyền sớm nhất trong cả nước.
    Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, vận động nhân dân đấu tranh bảo vệ chính quyền, giữ vững thành quả cách mạng, chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm là nhiệm vụ chính của công tác tư tưởng. Lực lượng tuyên truyền đã góp phần vận động toàn dân tham gia phong trào bình dân học vụ, hưởng ứng “Tuần lễ vàng”, “Tuần lễ đồng”, “Hũ gạo cứu quốc”, vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào “Nam tiến”, “Ngày Nam bộ”, tuyên truyền cho Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên (6/1/1946).
   Sau khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nổ ra tại Đà Nẵng, nhất là sau khi quân Pháp đánh vượt qua phòng tuyến sông Cẩm Lệ (01/1947), công tác tuyên truyền tập trung vào nhiệm vụ tuyên truyền đường lối kháng chiến “Toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh”, vận động nhân dân tản cư, tiêu thổ kháng chiến, bất hợp tác với địch. Các khẩu hiệu “Tiêu thổ kháng chiến”, “Vườn không nhà trống” được nhân dân triệt để thực hiện, góp phần huy động được toàn dân tham gia đánh giặc, kìm hãm thực dân Pháp tại Đà Nẵng, làm phá sản kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh” của chúng, tạo điều kiện để Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh có thời gian chuẩn bị cho giai đoạn kháng chiến lâu dài.
   Thực hiện chủ trương của HNBCH TW Đảng, vào tháng 01/1948, Tỉnh ủy Quảng Nam chủ trương: “Thành lập từ tỉnh đến huyện một Ban Tuyên huấn, những giảng viên của Ban này phải chuyên nghiệp, căn cứ vào trình độ chính trị, văn hoá tư cách và khả năng mà chọn giảng viên. Nơi nào có điều kiện thì đưa đồng chí phụ trách thông tin vào Ban Tuyên huấn. Nhanh chóng bổ sung thêm người vào Ban Tuyên huấn tỉnh. Ban Tuyên huấn huyện phải báo cáo hàng tháng và hàng quý lên tuyên huấn tỉnh. Hàng quý có hội nghị kiểm thảo giữa Ban Tuyên huấn tỉnh, các Ban Tuyên huấn huyện và các đồng chí phụ trách tuyên huấn các đoàn thể. Đồng chí phụ trách tuyên huấn phải là cấp uỷ viên cao cấp” . Từ đó, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Quảng Nam-Đà Nẵng được thành lập, đồng chí Nguyễn Quốc được cử làm Trưởng ban. Ngay sau khi thành lập, Đảng bộ tỉnh đã chú trọng đến công tác tuyên truyền, huấn luyện. Đồng chí Trần Đại Quả, một cán bộ dày dạn kinh nghiệm được Tỉnh ủy phân công phụ trách công tác tuyên truyền, huấn luyện, tổ chức. Đối với cấp huyện, lúc này chưa phân công bộ phận chuyên trách công tác tuyên huấn, thường là một đồng chí ở Ban Thường vụ phụ trách.
Lúc này, cơ quan Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy đặt tại xã Tam An, huyện Tam Kỳ (nay thuộc huyện Phú Ninh), biên chế lúc đầu có 2 cán bộ.
    2. Ngành Tuyên huấn của Đảng bộ tỉnh với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1948-1954):
   Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy và các huyện, thành ủy được thành lập đánh dấu một bước phát triển mới về mặt tổ chức của ngành, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của công tác tuyên truyền đối trong công tác Đảng.
   Từ năm 1948, công tác tuyên huấn tập trung tuyên truyền phong trào kháng chiến ở vùng kháng chiến và giữ vững vùng tự do. Từ tháng 3 năm 1949, thực hiện Nghị quyết của Liên khu ủy 5 về việc “Đẩy mạnh đà phát triển để xây dựng Đảng thành Đảng quần chúng mạnh mẽ”, công tác tuyên huấn tập trung vào nhiệm vụ phát động các đợt học tập, sinh hoạt chính trị, kiểm điểm tư tưởng để rèn luyện, giáo dục đảng viên trong vùng bị chiếm. Đối với vùng tự do, công tác tuyên huấn tập trung vận động nhân dân thực hiện phòng gian, bảo mật với khẩu hiệu “không nghe, không biết, không thấy”; tuyên truyền và phát động nhân dân đẩy mạnh tăng gia sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa mới, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, đóng góp tích cực cho sự nghiệp kháng chiến - kiến quốc. Bên cạnh những hình thức tuyên truyền như tổ chức mittinh, rải truyền đơn… đã xuất hiện nhiều hình thức mới như: chiếu ảnh, làm phông tin tức tại xã, dùng loa tay báo tin khẩn cấp, sử dụng hát múa có lồng các nội dung tuyên truyền, vận động lớn, phát hành nội san “Vững tiến”, huấn luyện. Trường Đảng Hồ Thấu thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng về trình độ chính trị, chuyên môn cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh. Năm 1949, đã mở lớp đào tạo cho 1.950 chi ủy viên cấp xã, năm 1950 đã mở được các lớp trung cấp và sơ cấp.
    Năm 1952, công tác tuyên huấn tập trung chỉnh huấn trong cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh. Ở vùng tự do, ta lấy trọng tâm là công tác thuế nông nghiệp; vùng núi là công tác thượng du vận; vùng tạm chiếm là chống âm mưu tổng động viên của địch. Trong những năm 1953-1954, tuyên truyền chính sách ruộng đất của Đảng; công tác tuyên truyền, vận động kết hợp với một số biện pháp vừa kiên quyết vừa mềm dẻo, công tác cải cách ruộng đất, chia công điền của ta đã thực hiện một cách thắng lợi, tạo nên sức mạnh tổng hợp để quân và dân Quảng Nam góp sức đưa cuộc kháng chiến phát triển. Trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, công tác tuyên huấn tập trung vào việc tổ chức chỉnh huấn theo tinh thần của Trung ương là “Chống tư tưởng địa chủ là chính, rồi đến tư tưởng đế quốc, đồng thời kết hợp chống các tư tưởng sai lầm khác như tư tưởng tiểu tư sản”, Tỉnh uỷ mở 26 lớp chỉnh huấn với 1.516 cán bộ, đảng viên, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy mở 2 lớp chỉnh huấn cho 703 cán bộ các ngành của tỉnh và huyện, 7 lớp tập trung cho cán bộ phân công tác lao động. Bên cạnh đó, công tác tuyên huấn lúc này còn tập trung tuyên truyền các chiến thắng liên tiếp về quân sự và chính trị của quân và dân ta trên toàn quốc, nhất là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Qua công tác tuyên truyền, nhân dân rất phấn khởi, tin tưởng mạnh mẽ vào cuộc kháng chiến do Đảng lãnh đạo.
    3. Ngành Tuyên huấn của Đảng bộ tỉnh với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975):
   Sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết, cách mạng miền Nam nói chung và Đảng bộ Quảng Nam nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, thử thách. Theo chủ trương chung, Ban Tuyên huấn tiến hành giải thể. Mặc dù vậy, nhiệm vụ tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân ổn định tư tưởng, đấu tranh đòi thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ, tổng tuyển cử thống nhất đất nước; đấu tranh chống chính sách “tố cộng, diệt cộng” của địch đặt ra cấp thiết. Trong hoàn cảnh đó, với vai trò và nỗ lực của mình, ngành tuyên huấn đã góp phần làm cho nhân dân một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin vào thắng lợi của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta; bám sát cơ sở, sát dân để đẩy mạnh tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện chủ trương của Đảng, gắn chặt đấu tranh chính trị, công tác binh vận với đấu tranh vũ trang. Cùng với nhiệm vụ đó, mở các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Những hoạt động đó đã góp phần tạo chuyển biến tích cực tình thế cách mạng.
   Đến năm 1960, Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng quyết định thành lập lại Ban Tuyên huấn, lúc đầu bao gồm các bộ phận: Tuyên truyền, huấn học, Báo Cờ giải phóng, Nhà in; sau đó, vì nhu cầu phục vụ kháng chiến, Ban Tuyên huấn có thêm: Trường Đảng, Văn hóa - Văn nghệ, Giáo dục, Điện ảnh, Văn công, Đài Minh ngữ (TTX)…
   Năm 1962, thực hiện chủ trương chia tách tỉnh, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng cũng được tách làm hai Ban gồm: Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Quảng Nam và Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Quảng Đà. Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Quảng Nam do đồng chí Trần Minh (Mẫn) làm Trưởng ban; Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Quảng Đà do đồng chí Hồ Nghinh làm Trưởng ban.
   Tháng 5 năm 1965, khi đế quốc Mỹ đổ bộ vào Chu Lai và một số địa phương khác đã gây tâm lý lo ngại trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; một bộ phận cán bộ, đảng viên xuất hiện tư tưởng sợ Mỹ, không dám đánh Mỹ. Trước tình hình đó, công tác Tuyên giáo đã tập trung tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên hiểu rõ tinh thần chỉ đạo của Trung ương, hưởng ứng phong trào “Toàn dân học thư Đảng, toàn dân hiến kế đánh giặc Mỹ” với tinh thần “tìm Mỹ mà đánh, tìm ngụy mà diệt”. Sau chiến thắng Núi Thành (26/5/1965), tập trung tuyên truyền khẳng định, chúng ta có khả năng đánh Mỹ và thắng Mỹ.
    Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968) nổ ra và giành nhiều thắng lợi to lớn, nhưng vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên, chiến sĩ biểu hiện mệt mỏi và dao động tư tưởng; trong tình hình đó, công tác Tuyên giáo tập trung tuyên truyền, vận động ổn định tư tưởng, tin tưởng vào sự thắng lợi của cách mạng; phát động quần chúng đấu tranh chống bình định của địch, diệt ác phá kìm, giành quyền làm chủ nông thôn... Sau khi Hiệp định Pa-ri được ký kết (27/01/1973), một bộ phận cán bộ, chiến sĩ xuất hiện tư tưởng xả hơi, lơ là, chủ quan; khi địch đẩy mạnh lấn chiếm thì bi quan, dao động, dãn chiến trường, công tác Tuyên huấn đã tập trung hướng dẫn và liên tục mở những đợt học tập Nghị quyết, chỉnh huấn, sinh hoạt chính trị, mở hội nghị chuyên đề chống bình định, chống chiến tranh tâm lý chiến của địch. Nhờ đó, đã kịp thời uốn nắn những lệch lạc về tư tưởng, làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân thấy rõ bản chất hiếu chiến, ngoan cố và âm mưu thủ đoạn của địch, tạo ra cục diện mới chống lấn đất, giành dân.... Khi thời cơ cách mạng xuất hiện, đội ngũ công tác tuyên huấn đã đến những nơi gian khổ, ác liệt để làm công tác tư tưởng nhằm động viên nhân dân hưởng ứng các phong trào cách mạng, nổi dậy đấu tranh chống kẻ thù xâm lược, cùng cả nước làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975.
    Qua hai cuộc kháng chiến, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ ngành Tuyên giáo đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc; hàng trăm đồng chí là thương binh, bệnh binh. Đội ngũ làm công tác Tuyên giáo thật sự nêu cao tấm gương về tinh thần tiên phong, tận tụy, dũng cảm, tất cả cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.
   4. Ngành Tuyên giáo của tỉnh với công cuộc khôi phục, đổi mới, xây dựng và phát triển tỉnh nhà (1975 đến nay)
   Với đại thắng mùa Xuân năm 1975, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tỉnh nhà đã hoàn thành, công tác tuyên giáo tập trung tuyên truyền, giáo dục, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống yêu nước, động viên toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân ra sức khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất, hàn gắn vết thương chiến tranh, quyết tâm thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khắc phục hậu quả chiến tranh, đoàn kết thi đua lao động sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật. Cùng toàn Đảng, đội ngũ cán bộ Tuyên giáo bước vào thời kỳ mới với những khó khăn, thách thức mới, kiên quyết đấu tranh chống lại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; tăng cường giáo dục ý thức cảnh giác cách mạng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng tổ chức quán triệt và học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sớm đưa đường lối, chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống; thường xuyên nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tham mưu kịp thời cho cấp ủy Đảng lãnh, chỉ đạo sát đúng tình hình thực tiễn.
    Tháng 12 năm 1975, cùng với việc sát nhập tỉnh, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng được thành lập, do đồng chí Ngô Xuân Hạ làm Trưởng ban. Tiếp đó, Ban Khoa giáo và Ban nghiên cứu Lịch sử Đảng Tỉnh ủy cũng lần lượt ra đời. Ban Khoa giáo do đồng chí Trương Minh Tân làm Trưởng ban, Ban nghiên cứu Lịch sử Đảng Tỉnh ủy do đồng chí Võ Văn Đặng, Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Trưởng ban. Đến năm 1989, thực hiện chủ trương của Đảng bộ Tỉnh, Ban Tuyên huấn, Ban Khoa giáo và Ban nghiên cứu Lịch sử Đảng Tỉnh ủy sát nhập thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng, do đồng chí Võ Xuân Sanh làm Trưởng ban.
    Trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới, sự sụp đổ của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô, công tác tư tưởng đã góp phần ổn định tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; kiên trì sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chủ động hội nhập quốc tế, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
   Ngày 01 tháng 01 năm 1997, cùng với việc tách tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam được thành lập, trong điều kiện khó khăn của một địa phương mới, ngành Tuyên giáo các cấp đã phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo trên các lĩnh vực công tác Tuyên giáo, góp phần ổn định tình hình tư tưởng, thi đua sản xuất, vượt qua khó khăn, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết phấn đấu xây dựng tỉnh Quảng Nam phát triển và giàu mạnh.
   Năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa VIII), quyết định lấy ngày 01 tháng 8 hằng năm làm ngày truyền thống công tác Tư tưởng - Văn hóa của Đảng (nay là Tuyên giáo).
   Hiện nay, công tác tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng được quan tâm, đã từng bước đưa các chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng tích cực, đã tạo được những chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người.
   Công tác giáo dục lý luận chính trị được chú trọng, mạng lưới Trung tâm bồi dưỡng chính trị được hình thành đều khắp các huyện, thành và hoạt động nền nếp, từng bước đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ ở cơ sở.
    Công tác Khoa giáo từng bước đi sâu kiểm nghiệm, đánh giá kết quả sự vận dụng đường lối, chủ trương của Đảng trong hoạt động đời sống thực tiễn của nhân dân; các chủ trương của Đảng trên lĩnh vực này đều được quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời.
   Công tác Lịch sử Đảng được triển khai mạnh mẽ hơn, nhất là công tác nghiên cứu và biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương; lịch sử truyền thống của ngành, hội, đoàn thể đã đạt được kết quả nhất định. Đặc biệt, công tác sưu tầm, hệ thống và sử dụng tư liệu quý về đề tài chiến tranh cách mạng được Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm. Qua 10 năm thực hiện Thông tri số 11-TT/TU, nay là Chỉ thị số 54-CT/TU, đã đạt được những kết quả to lớn, góp phần quan trọng vào công tác giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.
   Với những kết quả đạt được, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân lao động hạng nhất; Huân chương Độc lập hạng Ba và nhiều Cờ Thi đua xuất sắc, Bằng khen, Giấy khen của các cấp. Đó là những phần thưởng cao quý, sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những cống hiến và trưởng thành của đội ngũ cán bộ, công nhân viên toàn ngành Tuyên giáo tỉnh Quảng Nam.
   Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo, trong thời gian đến, đội ngũ cán bộ Tuyên giáo cần phải phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đất nước, đây là nhiệm vụ hết sức to lớn và nặng nề, trên cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 đưa tỉnh ta cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại./.
Nguyễn Hữu Thiên – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam.

Lịch sử ngành Tuyên giáo

 
Kỷ niệm 83 năm Ngày Truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (181930 – 182013)- Những chặng đường lịch sử (ky 1)
Người đăng: Phan Thanh Hậu . Ngày đăng: 25/07/2013 . Lượt xem: 340 lượt.
Ngày 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1-8” nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế đỏ 1-8, ngày đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình...Từ đó, ngày 1-8 trở thành một cái mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với sự ra...
Xem tiếp
Kỷ niệm 83 năm Ngày Truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (181930 – 182013)- Những chặng đường lịch sử (ky 2)
Người đăng: Phan Thanh Hậu . Ngày đăng: 25/07/2013 . Lượt xem: 320 lượt.
Những chặng đường lịch sử công tác Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam
Xem tiếp
Kỷ niệm 83 năm Ngày Truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (181930 – 182013)- Những chặng đường lịch sử (ky 3)
Người đăng: Phan Thanh Hậu . Ngày đăng: 25/07/2013 . Lượt xem: 318 lượt.
Cùng cả nước kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược (1945-1954): Công tác Tuyên giáo trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945-1975)
Xem tiếp
 Kỷ niệm 83 năm Ngày Truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (181930 – 182013)- Những...
 Kỷ niệm 83 năm Ngày Truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (181930 – 182013)- Những...
 Kỷ niệm 83 năm Ngày Truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (181930 – 182013)- Những...
Select the search type
 
  • Site
  • Web
SearchVĂN KIỆN CỦA ĐẢNG
» Đảng Cộng sản Việt Nam
    Khóa IX
    Khóa X
    Khóa XI
» Đảng bộ tỉnh Quảng Nam
   Khóa XVIII
   Khóa XIX
   Khóa XX


THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?
LIÊN KẾT WEBSITE