Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam (tuyengiaoqna.vn)!

Tin chi tiết

 
Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW, ngày 28-8-2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Người đăng: Lê Năng Đông .Ngày đăng: 04/06/2013 .Lượt xem: 476 lượt.
Thực hiện Công văn số 436/HVCT-HCQG, ngày 15/4/2013 của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW ngày 28-8-2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về “Tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu biên soạn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” và theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; ngày 03/6/2013 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 129-KH/BTGTU như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích: Nhằm đánh giá một cách đầy đủ và bao quát tình hình công tác Lịch sử Đảng trong 10 năm qua, chỉ ra những kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại và những vấn đề mới nảy sinh, rút ra những bài học kinh nghiệm. Từ đó, đề ra phương hướng, biện pháp làm tốt hơn công tác nghiên cứu, biên sọan, tuyên truyền, giáo dục và giảng dạy Lịch sử Đảng, lịch sử đấu tranh cách mạng, truyền thống ngành, hội, đoàn thể trong thời gian tới.
2. Yêu cầu:Viê%3ḅc tổng kết phải bảo đảm yêu cầu về nội dung, đánh giá đúng thực trạng tình hình của các huyê%3ḅn, thành ủy, đảng ủy trực thuô%3ḅc, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp khả thi trong thời gian đến.
II. NỘI DUNG TỔNG KẾT:
1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Tổng kết sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc trong công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW tại địa phương. Đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại và biện pháp khắc phục để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn.
2. Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW:
- Đánh giá nhận thức của các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và nhân dân trong địa bàn về vị trí, vai trò của công tác Lịch sử Đảng, lịch sử đấu tranh cách mạng, truyền thống ngành, đoàn thể.
- Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và biện pháp xây dựng các chế độ chính sách để động viên và nâng cao hiệu quả hoạt động đối với người làm công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục, giảng dạy, lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng.
- Củng cố, xây dựng tổ chức bộ máy tuyển dụng và bố trí cán bộ ban hành các quy định, quy chế hoạt động trong triển khai thực hiện công tác Lịch sử Đảng ở địa phương đơn vị. Cần nêu rõ sự chuyển biến cả về số lượng và chất lượng của đội ngũ cán bộ làm công tác Lịch sử Đảng ở đơn vị.
- Đảm bảo kinh phí hoạt động và quản lí, sử dụng cơ sở vật chất, trang bị phục vụ công tác Lịch sử Đảng.
- Các biện pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn như: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tổ chức lực lượng nghiên cứu biên soạn; tọa đàm; hội thảo; tổ chức thẩm định bản thảo; chỉ đạo và kết luận của Thường trực cấp ủy.
- Tổng hợp, thống kê số lượng và đánh giá chất lượng các ấn phẩm Lịch sử Đảng bộ, lịch sử đấu tranh cách mạng, truyền thống ngành, hội, các giáo trình giảng dạy, các tài liệu tuyên truyền giáo dục đã xuất bản, tái bản từ năm 2002 đến nay (theo bảng mẫu).
3. Xây dựng quy chế, quy định biên soạn, thẩm định, xuất bản, tuyên truyền lịch sử Đảng bộ địa phương và những thuận lợi khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW và đề xuất những vấn đề cần bổ sung nhằm tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 15-CT/TW.
4. Trên cơ sở tổng kết, đề ra phương hướng nhiệm vụ, chương trình cụ thể cho công tác nghiên cứu biên soạn, thẩm định, xuất bản, tuyên truyền, giáo dục và giảng dạy lịch sử Đảng, lịch sử đấu tranh cách mạng của địa phương trong những năm tiếp theo.
III. VỀ KHEN THƯỞNG:
1. Qua tổng kết, BTV các huyê%3ḅn, thành ủy, đảng ủy trực thuô%3ḅc làm thủ tục đề nghị Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Hồ Chí Minh tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Lịch sử Đảng năm 2012 - 2013 của theo Quy chế về việc xét tặng Kỷ niệm chương (có hướng dẫn kèm theo).
2. Làm thủ tục đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu, biên soạn và tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng bộ, lịch sử đấu tranh cách mạng địa phương (căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng).
Việc xét tặng Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam chịu trách nhiệm xem xét đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm (2002 - 2012). Thủ tục đề nghị tặng Bằng khen gồm:
- Báo cáo thành tích của tập thể và cá nhân có xác nhận của Thường trực huyện, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc (riêng báo cáo của cá nhân phải nêu rõ thời gian công tác hoặc phụ trách công tác lịch sử Đảng).
- Tờ trình đề nghị khen thưởng của Ban Tuyên giáo, Ban Tuyên huấn các huyện, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc.
IV. THỜI GIAN TỔNG KẾT:
1. Các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tổ chức tổng kết trong tháng 8/2013. Việc tổ chức hội nghị và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tùy thuộc vào tình hình thực tế ở địa phương.
2. Cấp tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị tổ chức tổng kết trong tháng 9/2013.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hướng dẫn Tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam. (Ngày đăng: 15/01/2013 )
Kế hoạch công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2013 (Ngày đăng: 01/03/2013 )
TIÊU CHÍ THI ĐUA NĂM 2013 (Ngày đăng: 12/03/2013 )
Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW, ngày 28-8-2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Ngày đăng: 20/06/2013 )
Huyện ủy Phước Sơn tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) (Ngày đăng: 09/10/2014 )
Huyện ủy Điện Bàn: Tổ chức hội nghị Báo cáo viên Huyện ủy quý III/2014 (Ngày đăng: 16/10/2014 )
Tổng kết 10 năm NQ 41 - NQ/TW về Bảo vệ môi trường trong thời kỳ CNH - HĐH trên địa bàn huyện Phước Sơn (Ngày đăng: 16/10/2014 )
Thực hiện Chi thi 13 - CT/TW về mua và đọc báo Đảng ở huyện Phước Sơn (Ngày đăng: 31/10/2014 )
DUY XUYÊN TỔ CHỨC BẾ GIẢNG LỚP SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2014 (Ngày đăng: 31/10/2014 )
Hội Tù yêu nước tỉnh phát hành tập ký sự “Kiên trung bất khuất” - tập 9 (Ngày đăng: 31/12/2014 )
Hội nghị giao ban công tác an ninh tư tưởng quý IV/2014 (Ngày đăng: 09/01/2015 )
Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 (Ngày đăng: 16/01/2015 )
Những người tham gia thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (kỳ 4): Đại biểu đại diện An nam Cộng sản đảng (Ngày đăng: 29/01/2015 )
Những người tham gia thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (kỳ cuối): Đại biểu đại diện những người Việt Nam yêu nước ở hải ngoại (Ngày đăng: 29/01/2015 )
KẾT QUẢ 04 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03-CT/TW Ở ĐẢNG BỘ CÔNG AN HUYỆN PHƯỚC SƠN NHỮNG VIỆC LÀM HAY CẦN NHÂN RỘNG (Ngày đăng: 03/02/2015 )
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bắc Trà My tổ chức Hội nghị thẩm định công trình khoa học Lịch sử Đảng bộ xã Trà Tân (1945-2014) (Ngày đăng: 10/03/2015 )
DUY XUYÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2015 VÀ THÔNG TIN THỜI SỰ CHO ĐỘI NGŨ BÍ THƯ CHI BỘ CƠ SỞ (Ngày đăng: 18/03/2015 )
Select the search type
 
  • Site
  • Web
SearchVĂN KIỆN CỦA ĐẢNG
» Đảng Cộng sản Việt Nam
    Khóa IX
    Khóa X
    Khóa XI
» Đảng bộ tỉnh Quảng Nam
   Khóa XVIII
   Khóa XIX
   Khóa XX


THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?
LIÊN KẾT WEBSITE