Get Adobe Flash player
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam (tuyengiaoqna.vn)!

Tin chi tiết

 
Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW, ngày 28-8-2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Người đăng: Lê Năng Đông .Ngày đăng: 04/06/2013 .Lượt xem: 400 lượt.
Thực hiện Công văn số 436/HVCT-HCQG, ngày 15/4/2013 của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW ngày 28-8-2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về “Tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu biên soạn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” và theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; ngày 03/6/2013 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 129-KH/BTGTU như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích: Nhằm đánh giá một cách đầy đủ và bao quát tình hình công tác Lịch sử Đảng trong 10 năm qua, chỉ ra những kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại và những vấn đề mới nảy sinh, rút ra những bài học kinh nghiệm. Từ đó, đề ra phương hướng, biện pháp làm tốt hơn công tác nghiên cứu, biên sọan, tuyên truyền, giáo dục và giảng dạy Lịch sử Đảng, lịch sử đấu tranh cách mạng, truyền thống ngành, hội, đoàn thể trong thời gian tới.
2. Yêu cầu:Viê%3ḅc tổng kết phải bảo đảm yêu cầu về nội dung, đánh giá đúng thực trạng tình hình của các huyê%3ḅn, thành ủy, đảng ủy trực thuô%3ḅc, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp khả thi trong thời gian đến.
II. NỘI DUNG TỔNG KẾT:
1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Tổng kết sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc trong công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW tại địa phương. Đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại và biện pháp khắc phục để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn.
2. Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW:
- Đánh giá nhận thức của các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và nhân dân trong địa bàn về vị trí, vai trò của công tác Lịch sử Đảng, lịch sử đấu tranh cách mạng, truyền thống ngành, đoàn thể.
- Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và biện pháp xây dựng các chế độ chính sách để động viên và nâng cao hiệu quả hoạt động đối với người làm công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục, giảng dạy, lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng.
- Củng cố, xây dựng tổ chức bộ máy tuyển dụng và bố trí cán bộ ban hành các quy định, quy chế hoạt động trong triển khai thực hiện công tác Lịch sử Đảng ở địa phương đơn vị. Cần nêu rõ sự chuyển biến cả về số lượng và chất lượng của đội ngũ cán bộ làm công tác Lịch sử Đảng ở đơn vị.
- Đảm bảo kinh phí hoạt động và quản lí, sử dụng cơ sở vật chất, trang bị phục vụ công tác Lịch sử Đảng.
- Các biện pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn như: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tổ chức lực lượng nghiên cứu biên soạn; tọa đàm; hội thảo; tổ chức thẩm định bản thảo; chỉ đạo và kết luận của Thường trực cấp ủy.
- Tổng hợp, thống kê số lượng và đánh giá chất lượng các ấn phẩm Lịch sử Đảng bộ, lịch sử đấu tranh cách mạng, truyền thống ngành, hội, các giáo trình giảng dạy, các tài liệu tuyên truyền giáo dục đã xuất bản, tái bản từ năm 2002 đến nay (theo bảng mẫu).
3. Xây dựng quy chế, quy định biên soạn, thẩm định, xuất bản, tuyên truyền lịch sử Đảng bộ địa phương và những thuận lợi khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW và đề xuất những vấn đề cần bổ sung nhằm tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 15-CT/TW.
4. Trên cơ sở tổng kết, đề ra phương hướng nhiệm vụ, chương trình cụ thể cho công tác nghiên cứu biên soạn, thẩm định, xuất bản, tuyên truyền, giáo dục và giảng dạy lịch sử Đảng, lịch sử đấu tranh cách mạng của địa phương trong những năm tiếp theo.
III. VỀ KHEN THƯỞNG:
1. Qua tổng kết, BTV các huyê%3ḅn, thành ủy, đảng ủy trực thuô%3ḅc làm thủ tục đề nghị Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Hồ Chí Minh tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Lịch sử Đảng năm 2012 - 2013 của theo Quy chế về việc xét tặng Kỷ niệm chương (có hướng dẫn kèm theo).
2. Làm thủ tục đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu, biên soạn và tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng bộ, lịch sử đấu tranh cách mạng địa phương (căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng).
Việc xét tặng Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam chịu trách nhiệm xem xét đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm (2002 - 2012). Thủ tục đề nghị tặng Bằng khen gồm:
- Báo cáo thành tích của tập thể và cá nhân có xác nhận của Thường trực huyện, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc (riêng báo cáo của cá nhân phải nêu rõ thời gian công tác hoặc phụ trách công tác lịch sử Đảng).
- Tờ trình đề nghị khen thưởng của Ban Tuyên giáo, Ban Tuyên huấn các huyện, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc.
IV. THỜI GIAN TỔNG KẾT:
1. Các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tổ chức tổng kết trong tháng 8/2013. Việc tổ chức hội nghị và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tùy thuộc vào tình hình thực tế ở địa phương.
2. Cấp tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị tổ chức tổng kết trong tháng 9/2013.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hướng dẫn Tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam. (Ngày đăng: 15/01/2013 )
Kế hoạch công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2013 (Ngày đăng: 01/03/2013 )
TIÊU CHÍ THI ĐUA NĂM 2013 (Ngày đăng: 12/03/2013 )
Kỷ niệm ngày báo chí cách mạng 21/6 Báo Đảng Quảng Nam - những mốc son lịch sử (Ngày đăng: 20/06/2013 )
Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW, ngày 28-8-2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Ngày đăng: 20/06/2013 )
Ban Tuyên giáo Thành ủy Tam Kỳ tổ chức Hội nghị trực báo công tác biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống ngành trên địa bàn thành phố (Ngày đăng: 25/06/2013 )
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Ninh giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm (Ngày đăng: 12/07/2013 )
Kỷ niệm 83 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1.8.1930 - 1.8.2013): Sự độc đáo, sáng tạo trong công tác tuyên truyền kháng chiến chống Mỹ (Ngày đăng: 19/07/2013 )
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ THÀNH PHỐ TAM KỲ - BẾ GIẢNG LỚP SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ KHÓA X/2013 (Ngày đăng: 29/07/2013 )
Kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện (Ngày đăng: 07/08/2013 )
Hội Cựu TNXP Quảng Nam: Tổng kết 15 năm thực hiện vai trò nhân chứng lịch sử của cựu TNXP (Ngày đăng: 20/08/2013 )
Phát động cuộc thi: "60 năm – Âm vang Điện Biên" (Ngày đăng: 10/09/2013 )
Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Hội An khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2013 (Ngày đăng: 26/09/2013 )
Những kết quả nổi bật sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 15 của Ban Bí thư (Ngày đăng: 30/09/2013 )
Kết quả 10 năm triển khai Chỉ thị 15-CT/TW, ngày 28/8/2002 của BBT TW trên địa bàn huyện Tiên Phước (Ngày đăng: 18/10/2013 )
Bắc Trà My tổ chức Tổng kết cuộc thi "Tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ huyện Trà My, giai đoạn 1945- 2003" (Ngày đăng: 04/11/2013 )
Gải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt 76 (Ngày đăng: 04/11/2013 )
Hội thảo khoa học công trình: “Lịch sử Đảng bộ thành phố Hội An (1975 - 2010” (Ngày đăng: 14/11/2013 )
VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀO CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC HIỆN NAY (Ngày đăng: 15/11/2013 )
KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY KẾT NGHĨA QUẾ SƠN (QUẢNG NAM)- THỌ XUÂN (THANH HÓA) (Ngày đăng: 22/11/2013 )
Hội An: Tập huấn tuyên truyền các Nghị quyết của HĐND thành phố. (Ngày đăng: 26/11/2013 )
Thẩm định lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện Núi Thành (Ngày đăng: 30/11/2013 )
Đảng ủy xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Chi bộ xã Trà Lương, 200 năm thành lập xã Bà Hương và 30 năm chia tách xã Tiên Minh (Ngày đăng: 13/12/2013 )
Bắc Trà My mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo cơ sở năm 2013 (Ngày đăng: 18/12/2013 )
Nghiệm thu công trình: Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện Phước Sơn (1945 - 2010) (Ngày đăng: 19/12/2013 )
Quế Sơn: tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện. (Ngày đăng: 19/12/2013 )
Kỷ niệm 35 năm ngày chiến thắng bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng 7.1.1979: Đồng chí Võ Chí Công với cách mạng Lào – Campuchia (Ngày đăng: 07/01/2014 )
Mối quan hệ thủy chung son sắc giữa Quảng Nam – với các tỉnh Đông Bắc Campuchia (Ngày đăng: 07/01/2014 )
Nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3.2.1930 và Đảng bộ tỉnh Quảng Nam 28.3.1930: Khưu Thúc Cự - Người góp phần truyền bá Chủ nghĩa Mác – Lênin trên mảnh đất Tam Kỳ. (Ngày đăng: 14/01/2014 )
Tiếp nhận tư liệu và hiện vật của Cựu Thanh niên xung phong (Ngày đăng: 23/01/2014 )
Huyện ủy Quế Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 54 và tổng kết cuộc thi “60 năm – Âm vang Điện Biên” (Ngày đăng: 05/03/2014 )
Huyện ủy Bắc Trà My triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương tám (khóa XI) (Ngày đăng: 10/03/2014 )
Điện Bàn tổ chức hội thảo định hướng liên kết phát triển bền vững đô thị Điện Bàn với Đà Nẵng và Hội An (Ngày đăng: 18/03/2014 )
Quế Sơn: Tổ chức hội nghị quán triệt triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) và triển khai chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014. (Ngày đăng: 19/03/2014 )
Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo quý I năm 2014 (Ngày đăng: 25/03/2014 )
Phước Sơn tổ chức học Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) (Ngày đăng: 25/03/2014 )
HỘI NGHỊ GÓP Ý Nội dung báo cáo tổng kết lý luận - thực tiễn “Phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam qua 30 năm đổi mới ở Quảng Nam” (Ngày đăng: 04/04/2014 )
Bắc Trà My tổ chức hội nghị Huyện ủy mở rộng lần thứ 29 (Ngày đăng: 08/04/2014 )
Cần đổi mới nội dung và hình thức học lịch sử địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Ngày đăng: 17/04/2014 )
Hơn 10.000 bài dự thi “60 năm - Âm vang Điện Biên”. (Ngày đăng: 24/04/2014 )
Kỷ niệm 124 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2014): Chuyện về Người vẽ ảnh Bác trong nhà tù Côn Đảo (Ngày đăng: 06/05/2014 )
Thẩm định công trình: Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010) (Ngày đăng: 12/05/2014 )
Tấm gương tiêu biểu Chỉ thị 03 (Ngày đăng: 15/05/2014 )
Điện Bàn báo cáo tình hình thời sự cho cán bộ chủ chốt (Ngày đăng: 20/05/2014 )
Huyện ủy Bắc Trà My tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 40 và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03 (Ngày đăng: 22/05/2014 )
Ban Tuyên giáo Thành ủy Hội An tổ chức báo cáo thời sự qúy II/2014 (Ngày đăng: 22/05/2014 )
Công an Quảng Nam: Tổng kết Lịch sử Công an Quảng Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975). (Ngày đăng: 22/05/2014 )
Triển khai kế hoạch tổ chức kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Thượng Đức (Ngày đăng: 23/05/2014 )
Huyện ủy Thăng Bình tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. (Ngày đăng: 26/05/2014 )
Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Thượng Đức – Ý nghĩa và bài học lịch sử” (Ngày đăng: 07/06/2014 )
Liên hoan tiếng hát CNVCLĐ huyện Điện Bàn năm 2014 (Ngày đăng: 11/06/2014 )
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bắc Trà My tổ chức Hội nghị Báo cáo viên - Tuyên truyền viên cơ sở quý II năm 2014 (Ngày đăng: 11/07/2014 )
HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC VĂN HÓA-KHOA GIÁO QUÝ II/2014 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ III/2014 (Ngày đăng: 23/07/2014 )
Ban Tuyên giáo Thành ủy Hội An phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố tổ chức đợt bồi dưỡng chính trị hè năm 2014 (Ngày đăng: 08/08/2014 )VĂN KIỆN CỦA ĐẢNG

 
» Đảng Cộng sản Việt Nam
    Khóa IX
    Khóa X
    Khóa XI
» Đảng bộ tỉnh Quảng Nam
   Khóa XVIII
   Khóa XIX
   Khóa XX


 

LIÊN KẾT

 

LIÊN KẾT WEBSITE

 

THÔNG TIN CẦN BIẾT

 

Quảng Nam đất và người demo

 
You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content

THĂM DÒ Ý KIẾN

 
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?